1. Základní údaje

Dodavatel – sídlo společnosti:

LKV Lomnice s.r.o.
Stračovská Lhota 50
503 15 Nechanice
IČ: 26004313
DIČ: CZ26004313
vedeno u KS v HK, oddíl C, vložka 19526

Bankovní spojení (Kč): 5241440309/0800 (Česká spořitelna)

Bankovní spojení pro zahraničí (euro): IBAN CZ17 0800 0000 0016 4799 4223, SWIFT: GIBACZPX 

 

Kontaktní (doručovací) adresa:

LKV Lomnice s.r.o.
Plk. Truhláře 1330
512 51 Lomnice nad Popelkou
Telefon: +420 721 978 590
Email: obchod@lkv.cz

 

Podle zákona o elektronické evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak do 48 hodin.

2. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.lkv.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí (v platném a účinném znění v době odeslání objednávky).

3. Objednávka zboží

Katalog běžně dodávaného zboží je umístěn na internetových stránkách www.lkv.cz. K objednání zboží je nutno vyplnit objednávkový formulář a objednávku odeslat. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a slouží zároveň k rezervaci zboží. U jednotlivých položek zboží lze najít jejich ceny, ceny za dopravu a další poplatky jsou umístěny na stránce „ Dodací podmínky“. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Dodavatel nemůže zaručit okamžitou dostupnost objednaného zboží, jeho dostupnost bude vždy potvrzena po odeslání objednávky.

4. Zrušení objednávky

Bez udání důvodu lze objednávku zrušit ze strany zákazníka i dodavatele v době před potvrzením objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Po uzavření kupní smlouvy je možné objednávku zrušit jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

5. Reklamace a záruční podmínky

Záruční lhůta, která činí u spotřebního zboží 24 měsíců, začíná běžet převzetím zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

Spotřebitel má při uplatnění záruky:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující má právo odmítnou převzetí zásilky, pokud se neshoduje s kupní smlouvou, a to v případě, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud kupující poškozenou zásilku převezme, je nutné poškození uvézt v předávacím protokolu dopravce.

O reklamaci nás, prosím, neprodleně informujte, písemně, nebo telefonicky, ještě před odesláním reklamovaného zboží. Váš nárok posoudíme a individuálně vyřešíme. Následně Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Pokud kupující posílá reklamované zboží zpět, musí být zásilka důkladně zabalená. Balík by měl obsahovat reklamované zboží včetně příslušenství, popis závady a kontaktní údaje kupujícího (adresa, telefonní číslo, email). Doporučujeme také přiložit ke zboží kopii dokladu o nákupu, popř. číslo objednávky. Bez těchto údajů není možné identifikovat původ a závadu zboží.

Záruka se nevztahuje na závady, které vznikly špatným, nepřiměřeným zacházením. Prodávající může odmítnout reklamované zboží, pokud je znečištěné, popř. nesplňuje základní hygienické předpoklady.

Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Po dobu vyřizování oprávněné reklamace se prodlužuje záruční doba o dobu trvání reklamace. Je-li reklamace neoprávněná, záruční doba se neprodlužuje. Pokud byla řešením reklamace výměna zboží za nové, záruční doba začíná běžet znovu od data vyřízení reklamace. O vyřízení reklamace je kupující informován emailem, který uvedl v koktaktních údajích.

Doručovací adresa: 

LKV Lomnice s.r.o.

Plk. Truhláře 1330

512 51 Lomnice nad Popelkou

6. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že se jedná o Koncového spotřebitele a nikoliv o Podnikatelský subjekt. Toto právo může zákazník realizovat osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá zboží, které od podnikatele obdržel, na adresu společnosti LKV Lomnice s.r.o. (Plk. Truhláře 1330, 512 51 Lomnice nad Popelkou) spolu s číslem objednávky a číslem bankovního účtu pro vrácení peněz, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a na své náklady.

Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující odpovídá LKV Lomnice s.r.o. pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat, s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f.

Zboží je nutno poslat doporučeně a pojištěné, protože neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Nelze jej poslat na dobírku, takto zaslané zboží nebude přijato a bude vráceno zpět zákazníkovi.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu LKV Lomnice s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, LKV Lomnice s.r.o. však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží LKV Lomnice s.r.o. odeslal.

Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil kupujícího o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g.

Poskytuje-li prodávající se zbožím dárky, je kupující povinen při odstoupení od smlouvy poslat spolu s vráceným zbožím také dárky. Nebudou-li dárky vráceny, bude to chápáno jako bezdůvodné obohacení spotřebitele.

Pokud neoznámí kupující vadu včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

7. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka je poskytována v souladu s platným zákonem České republiky č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost LKV Lomnice s.r.o. se při zpracování osobních údajů řídí příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Společnost LKV Lomnice s.r.o. shromažďuje tyto kontaktní údaje: jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresa, emailová adresa, telefon, a to za účelem odeslání zboží, komunikace se zákazníky, uzavření kupní smlouvy, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. Zákazník souhlasí s tím, že tyto údaje mohou být použity prodávajícím k výše uvedenému účelu, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Zákazník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zákazník potvrzuje, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány, kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu. Dle zákona o ochraně osobních údajů má zákazník právo přístupu ke svým osobním údajům. Má právo požadovat po prodávajícím informaci o zpracování svých osobních údajů a prodávající je povinen mu tuto informaci předat. Má právo požadovat, jak jsou osobní údaje zpracovávány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, údaje nechat aktualizovat nebo opravit a má právo požadovat výmaz těchto osobních údajů. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může zákazník obrátit na společnost LKV Lomnice s.r.o. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, jímž může být přepravní společnost, externí účetní firma a osoby zajišťující provozování webových stránek. Osobní údaje zákazníka nebudou předávány žádným jiným třetím osobám. Odesláním registračního formuláře či objednávky zákazník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímá.

Udělíte-li souhlas se zasíláním obchodních sdělení zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zasílání akčních nabídek - newsletterů“, bude společnost LKV Lomnice s.r.o. dále zpracovávat vaše údaje za účelem zasílání newsletterů a obchodních sdělení. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat písemně na email obchod@lkv.cz.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Úřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Tyto obchodní podmínky jsou pro nákup v internetovém obchodu www.lkv.cz platné a účinné od 1. 10. 2019.

Načítám